Cooperatives Valencianes

COM FUNCIONEN LES COOPERATIVES ELÈCTRIQUES?

La primera cosa que hem de fer és distingir dues coses que apareixen en la factura. En el rebut, es paga a dues empreses diferents a la distribuïdora i a la comercialitzadora. Hi ha un cost fix per disposar d'electricitat, que es paga per cada kW de potència contractada i, d'altra banda, el cost de l'electricitat consumida. Tots dos varien en funció de la tarifa que tinga contractada. A això cal afegir-li altres conceptes (impostos, lloguer del comptador, altres serveis…).


A Espanya existien abans de la Guerra Civil més de 2.000 cooperatives elèctriques que realitzaven totes les activitats necessàries per al subministrament elèctric en la zona que cobria la seua xarxa. A partir de la postguerra es redueix aquest número degut a l'absorció de la majoria d'aquestes entitats i gradualment un període de concentració empresarial. D'aquestes cooperatives centenàries, han resistit 21 en tot el territori nacional, 16 de les quals es troben en la Comunitat Valenciana.


A partir del procés de liberalització del mercat elèctric que va culminar en 2009, van sorgir al voltant d'una vintena de comercialitzadores que van optar per la societat cooperativa com a forma jurídica i un percentatge significatiu estan localitzades en la Comunitat Valenciana.

Qui pot ser-ne soci?

Poden ser socis tant les persones físiques com, en algunes cooperatives, les jurídiques, sempre que tinguen el caràcter de consumidors i complisquen amb els seus estatuts. A més, les cooperatives poden realitzar operacions amb tercers no socis, fins al límit màxim del 50% de la seua activitat cooperativista. Cal assenyalar que l'àmbit territorial de les cooperatives elèctriques és, principalment, el del terme municipal de les localitats on radiquen, si bé les seues activitats poden ser realitzades en gran part del territori nacional.

Quina normativa s'aplica?

Cada cooperativa està regida pels seus propis estatuts, però, en la seua majoria, tenen la política de solo donar servei a la gent del municipi en la qual es troben. Això és el que succeeix en la Comunitat, encara que la cooperativa puga comercialitzar en tot el territori estatal el fa normalment en el seu municipi. Encara que la veritat és que les persones que són sòcies contracten també el subministrament d'una segona residència, encara que siga lluny del municipi de la companyia. Per exemple, un soci de la cooperativa de Meliana que té un apartament a Gandia podria rebre el subministrament de llum de la cooperativa de Meliana.

Altres cooperatives de fora de les fronteres de la Comunitat sí que ofereixen subministrament elèctric fora de la seua àrea local i fins i tot autònoma com és el cas de la cooperativa Som Energia.


Principals avantatges


Bàsicament estan centrades en els beneficis socials, econòmics i mediambientals. Les cooperatives es caracteritzen per oferir un tracte personalitzat i assessorament adequat a les necessitats de les persones sòcies. Els beneficis que generen són destinats principalment a fins socials, benèfics i a la formació i promoció del cooperativisme.


El principal benefici seria el compromís amb el territori, ja que les cooperatives mantenen una base social compromesa amb les seues arrels convertint-se així en un antídot contra la deslocalització. A més, al llarg d'aquests mesos les cooperatives han dut a terme diferents accions en les localitats on exerceixen les seues activitats, per a fer front a aquesta desgraciada situació originada per la pandèmia. Per exemple, la Cooperativa Elèctrica de Meliana ha realitzat un descompte en el terme d'energia a les persones sòcies i ha tramitat gratuïtament als comerços que l'han sol·licitat la disminució de la potència contractada.

LES NOSTRES COOPERATIVES

Coooperativa Elèctrica de Castellar